Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Xanh
Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Xanh
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Ban Giám hiệu
Địa chỉ Vạn Long-Vạn Ninh-Khánh Hòa
Điện thoại 01222575558
Email htxanh.c1vkhanh2.vn@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách